Castrol EDGE Titanium FST 5W-30 LL 5 Litr Kanister

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe

Towaru którego szukasz jest chilowo niedostępny.

Co teraz?

  • Sprawdz poniżej produkty podobne do tego którego szukałeś/aś
  • Wpisz inne słowa kluczowe w wyszukiwarce powyżej

Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce wariant zagroż enia:H301: Dział a toksycznie po poł knię ciu.H304: Poł knię cie i dostanie się poprzez drogi oddechowe moż e grozić ś miercią.H311: Dział a toksycznie w kontakcie ze skó rą.H315: Dział a draż nią co na skó rę.H319: Dział a draż nią co na oczy.H331: Dział a toksycznie w nastę pstwie wdychania.H361f: Podejrzewa się, ż e dział a szkodliwie na pł odnoś ć.H373: Moż e powodować zniszczenie narzą dó w przez dł ugotrwał e lub naraż enie powtarzane.H400: Dział a bardzo toksycznie na organizmy wodne.H410: Dział a nad wyraz toksycznie na organizmy wodne, powodują c dł ugotrwał e skutki.H412: Dział a destrukcyjnie na organizmy wodne, wywołują c dł ugotrwał e skutki.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P273: Unikać uwolnienia do ś rodowiska.P501: Zawartoś ć /pojemnik eliminować do...

Gdzie kupić produkty podobne