• Producent:
  • Kategoria: Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe

Shell Helix Ultra AG 5W-30 – jako olej silnikowy produkowany w technologii syntetycznej oferuje pierwszorzę dną ochronę silnika w sytuacji przedł uż onych interwał ó w wymiany oleju. Ma dopuszczenie Opla wg GM-LL-A-025, a także GM-LL-B-025.

Obszary zastosowania Shell Helix Ultra AG 5W-30 jest olejem silnikowym wyprodukowanym w technice syntetycznej specjalnie do silnikó w benzynowych i wysokoprę ż nych Opla/GM. Stosowny do każ dych warunkó w eksploatacyjnych i na każ dą temperaturę, dopuszczony do przedł uż onych (sprężystych) interwał ó w podmiany oleju przez markę Opel/GM.

Shell Helix Ultra AG 5W-30 został specjalnie opracowany do wyprodukowanych od 2002 roku silnikó w Opla (zwł aszcza Opla Vectry), pasuje ró wnież do starszych silnikó w, wymagają cych lepkoś ci w klasie 5W-30.

Wł aś ciwoś ci Shell Helix Ultra AG proponuje słuszną ochronę silnika przed zuż yciem i zapewnia mu dł ugą ż ywotnoś ć. Nadaje się do każ dych warunkó w eksploatacyjnych, zaró wno do jazdy w ruchu ulicznym z czę stym zatrzymywaniem się, jak i na wysokich obrotach.

Ż ywotnoś ć silnika, w poró wnaniu z klasycznymi produktami, ulega wyraź nemu przedł uż eniu. Niska lepkoś ć ulepsza zdolnoś ć pł ynię cia oleju i obniż a tarcie w silniku. Prowadzi to do niżeli szego zuż ycia paliwa i udoskonalonego zachowania podczas rozruchu zimnego silnika.

zastosowanie specjalnie wybranych olejó w podstawowych otrzymanych w technice plastikowej redukuje skł onnoś ć do parowania i tym samym takż e ubytki oleju. Shell Helix Ultra AG perfekcyjnie broni katalizatory, a także silniki wielozaworowe i turbo.

Dopuszczenia i specyfikacje Przewyż sza specyfikacje: ACEA A3/B3/B4 API SL/CF Dopuszczenia producentó w GM-LL-A-025 (odpowiednik Opel B-040-2095) GM-LL-B-025 (odpowiednik Opel B-040-2098) speł nia specyfikację Fiata 9.55535-G1

Gdzie kupić produkty podobne